Gebruiksvoorwaarden

Art. 1: De rechtsverhouding tussen Atua NV met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Kalverstraat 1, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0546.732.877 (hierna 'Atua' genoemd) en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de bestelbon, de facturen en de eventuele bijzondere voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als 'de Overeenkomst'). De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van Atua. In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene en bijzondere verkoops- of gebruiksvoorwaarden, primeren de bijzondere voorwaarden.

Art. 2 : Door het plaatsen van een bestelling of gebruik te maken van het Product of de applicatie, aanvaardt de klant de toepasselijkheid van onderhavige algemene voorwaarden en in het bijzonder de toepasselijkheid van artikel 1.

Art. 3 : Tenzij anders bepaald, zijn alle facturen betaalbaar binnen de 14 kalenderdagen na de uitgiftedatum van de factuur op de maatschappelijke zetel van Atua. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente gelijk aan de wettelijke rentevoet op basis van de wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Tevens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% op het bedrag van de onbetaalde vervallen facturen, met een minimum van € 25,00. In zoverre de klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van Atua te voldoen, kan Atua de uitvoering van haar Overeenkomsten met de klant opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd met inbegrip van de forfaitaire schadevergoeding, verwijlinteresten en andere kosten.

Art. 4 : Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door Atua krachtens de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Atua beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

Atua is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van data, onbeschikbaarheid van data, verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. Atua is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze Overeenkomst door de klant, noch is Atua aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van Atua wordt weerhouden, is Atua er enkel toe gehouden het Product te vervangen en, indien dit redelijkerwijze niet mogelijk is, de prijs (de jaarprijs ingeval van een abonnementsgebonden Product) terug te betalen.

Art. 5 : Het gebruik van een Product of applicatie is persoonlijk. De klant zelf dient zorg te dragen voor de beveiliging tegen onrechtmatig gebruik. AtuA is niet aansprakelijk voor het gebruik dat de klant of derden maken van het Product of de applicatie.

Art. 6 : De toegang tot het Product of de applicatie wordt voor de klant opengesteld na aanvaarding door de klant van de hierop van toepassing zijnde prijs, de algemene en bijzondere verkoops- en/of gebruiksvoorwaarden.

Art. 7 : Behoudens andersluidend beding, bedraagt de duur van een Overeenkomst betreffende een abonnementsgebonden Product, applicatie of Service 1 jaar. De Overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van telkens 1 jaar, behoudens schriftelijke opzegging tenminste 30 kalenderdagen voor het verstrijken van de lopende contractuele periode. De klant blijft echter steeds gehouden tot betaling van de laatst lopende contractuele periode en dit niettegenstaande een eventuele schriftelijke opzegging door Atua of de klant.

Het abonnement wordt jaarlijks aan de abonnee gefactureerd tegen de prijs die geldt op het ogenblik van de verjaardag van het abonnement.

Het abonnement wordt automatisch vernieuwd onder de gebruiksvoorwaarden die gelden op het ogenblik van de verjaardag van het abonnement.

Art. 8 : Atua behoudt zich het recht voor om de kenmerken van de Producten of applicatie te wijzigen en/of uit te breiden. Bij uitbreiding of wijziging kan door Atua een meerprijs in rekening worden gebracht.

Art. 9 : Elke verhuring of uitlening van het verkochte Product of applicatie zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Atua is verboden. Indien de klant het Product of de applicatie verhuurt of uitleent zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Atua, is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van TIENDUIZEND EURO per inbreuk en per dag verschuldigd zolang de inbreuk blijft voortduren, onverminderd het recht van Atua om een hogere schadevergoeding te vorderen of bijkomende sancties toe te passen.

Art. 10 : Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mogen de Producten, de applicaties en hun inhoud niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast, gereproduceerd of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mogen de Producten en hun inhoud, geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende of Atua.

AtuA behoudt het exclusieve eigendomsrecht van alle rechten die verbonden zijn met het Product, de applicaties en de Services, zowel de intellectuele als de economische rechten (auteursrechten, rechten van de producent van de databank, enz.).

Deze exclusiviteit beslaat, naast de software en de databank, ook de documentatie die de klant ontvangt, evenals de gebruiksaanwijzing en iedere code of ieder element waaruit de databank bestaat.

De klant verbindt zich ertoe de eigendomsrechten en de intellectuele rechten van Atua niet te schaden en de nodige maatregelen te nemen om de eerbiediging van de rechten van AtuA door de personen waarvoor hij instaat te garanderen.

Art. 11 : Atua garandeert aan de klant de goede werking van het Product of de applicatie (voor zover laatstgenoemde dit conform de gebruiksvoorschriften gebruikt). Atua kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige onderbreking van de dienst als gevolg van onderhoudswerkzaamheden aan de website van het Product of de applicatie, noch voor enige onderbreking van de verbinding tussen de servers waarop het Product of de applicatie wordt uitgevoerd en de informatica-uitrusting van de klant door toedoen van de telecomoperatoren. Atua kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor enig defect, enige verkeerd ingestelde parameters of enige tekortkomingen van de informatica-uitrusting van de klant, die niet zou beantwoorden aan de minimaal vereiste configuratie, noch voor enig geval van overmacht.

Art. 12 : De klant is als enige aansprakelijk voor het gebruik dat hij maakt van het Product of de applicatie. Hij zal het Product of de applicatie enkel gebruiken in overeenstemming met de nationale en internationale regelgeving.

De klant zal het Product of de applicatie in het bijzonder niet gebruiken voor het posten, downloaden, uploaden, verzenden of verspreiden van berichten die een aantasting zouden betekenen van de waardigheid van de menselijke persoon of het privéleven van personen, noch voor de aanmoediging van misdrijven of het gebruik van verboden middelen, noch voor de aanmoediging van discriminatie, haat of geweld, gebaseerd op ras, afkomst, godsdienstige overtuiging of xenofobie, noch voor mededelingen die overkomen als misleidend, beledigend, kwetsend, obsceen of bedreigend, noch voor enige andere schending van de rechten van derden of voor de verzending van ongewenste berichten, in het bijzonder commerciële communicatie, noch voor de introductie van virussen of andere vormen van schadelijke softwarecode. De klant zal geen poging ondernemen om een onrechtmatige toegang te verkrijgen tot gebruikersgegevens van andere personen dan hemzelf of kennis te nemen van gegevens die aan anderen gericht zijn, noch de gebruikersgegevens van anderen trachten te verzamelen. De klant zal in het algemeen de principes van het telecommunicatiegeheim en de wetgeving inzake informaticacriminaliteit naleven.

Art. 13 : De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het bestand van Atua. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Atua aangeboden Producten en/of in het kader van de contractuele relatie tussen de klant en Atua. De gegevens van de klant kunnen eveneens door Atua overgemaakt worden aan derden (zakelijke partners, dochterondernemingen) voor direct marketing doeleinden. De klant kan steeds kosteloos om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen commerciële informatie van Atua en van derden wenst te ontvangen of indien de klant het gebruik van zijn elektronische contactgegevens voor informatie-/promotiecampagnes en andere direct marketing doeleinden door Atua wenst te stoppen, dient de klant Atua hiervan op de hoogte te brengen. Nadere inlichtingen kunnen bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Art. 14 : Atua kan de toegang tot en het gebruik van het Product of de applicatie registreren. Atua kan deze gegevens bijhouden in een log. Deze log kan gereproduceerd worden op papier of op elke andere drager. Deze log zal het bewijs leveren dat toegang werd verkregen tot de dienst, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

Art. 15 : De klant mag de Overeenkomst niet overdragen aan een derde behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Atua.

Art. 16 : De partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de Overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van één van de partijen, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (bv. ziekte onder het personeel van Atua, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis of tekortkomingen vanwege leveranciers van Atua). Op straffe van verval, is de partij die zich wil beroepen op dergelijke feiten of omstandigheden ertoe gehouden deze feiten of omstandigheden zo snel mogelijk schriftelijk aan de andere partij bekend te maken, alles in het werk te stellen om de duur ervan tot het strikte minimum te beperken en de andere partij er eveneens schriftelijk van te verwittigen als deze feiten of omstandigheden beëindigd zijn. Indien deze feiten of omstandigheden langer dan 3 maanden duren, dan kan elke partij de Overeenkomst van rechtswege en per aangetekende brief opzeggen zonder tot schadeloosstelling gehouden te zijn of zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding.

Art. 17 : De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zullen de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout exclusief bevoegd zijn.